Zásady ochrany osobných údajov

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov pre oblasť správy tejto webovej stránky sú určené prevádzkovateľom Človek v ohrození, n.o., so sídlom Baštová 343/5, 811 03 Bratislava – Staré Mesto,IČO: 50 082 001zapísaná v Registri neziskových organizácií Registrového úradu Okresný úrad Bratislava, registračné číslo: 502, e-mail:  info@clovekvohrozeni.sk.

2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba na konkrétne určené účely, ktoré sú uvedené nižšie, pričom dbáme, aby pre každé spracúvanie existoval vhodný právny základ, a teda aby spracúvanie Vašich osobných údajov bolo zákonné. Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov a nie je stanovené inak, tak začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sme začali spracúvať Vaše osobné údaje.

OblasťÚčelPrávny základDoba spracúvania
  Formulár pre prihlásenie sa na odber newslettera  informácií o možnostiach darcovstva, a to ako aj súčasť iných ormulárov na web stránke  Príležitostné informovanie o možnostiach darcovstva a ďalšej činnosti a aktivitách prevádzkovateľa  prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu).    čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajovPo dobu trvania súhlasu, najdlhšie po dobu prevádzkovania webu alebo vydávania newslettru.    
Formulár – darujte teraz  Uzatvorenie darovacej zmluvy – poskytnutie daru.                čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy                           Po dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia daru.  
Formulár – Klub priateľovUzatvorenie darovacej zmluvy – pravidelné poskytnutie daru.          čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy          Po dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia daru.      
Priamy marketing   Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek (!)(viď nižšie práva dotknutej osoby).  Ponuka vlastných podobných tovarov a služieb osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb (už existujúcich zákazníkov).                            čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba.   Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a tretej strany zvýšiť predajnosť produktov nachádzajúcich sa v portfóliu a rozvinúť svoju činnosť, a to prostredníctvom ponuky vlastných podobných produktov prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje boli získané v súvislosti s predchádzajúcim poskytnutím produktov      Po dobu existencie zmluvného vzťahu a ďalších 10 rokov            
Kontaktovanie darcu  Kontaktovanie darcu z dôvodu starostlivosti o darcu, príležitostného informovania o možnostiach darcovstva a ďalšej činnosti a aktivitách prevádzkovateľa prostredníctvom telefonického rozhovoru, vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb).    čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy                    Po dobu trvania súhlasu, najdlhšie po dobu 10 rokov.    
Články  Zverejnenie článkov na webovej stránke a/alebo blogu na témy týkajúce sa činnosti prevádzkovateľa, zverejnenie rozhovorov a vyjadrení fyzických osôb.  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov    Po dobu trvania súhlasu, najdlhšie po dobu 10 rokov odo dňa zverejnenia.  
Fotografie a videá  Zverejnenie fotografií a videí obsahujúcich fyzickú podobu dotknutej osoby alebo jej iné osobné údaje za účelom prezentácie článkov na webovej stránke a/alebo blogu.  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov      Po dobu trvania súhlasu, najdlhšie po dobu 10 rokov.
Cookies – nevyhnutné (essential cookies)  Cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky.   Zapamätanie si používateľských nastavení.                    čl. 6  ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;   Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa na riadnom prevádzkovaní webovej stránky a zabezpečení jej základných funkcionalít    Po dobu v zmysle tabuľky nižšie (časť 8 – Cookies)
Cookies – ostatné (non-essential cookies)Lepšie prispôsobenie reklám záujmom dotknutých osôb, zabezpečenie lepšej funkcionality webstránok, vytváranie štatistík.  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov          Po dobu v zmysle tabuľky nižšie (časť 8 – Cookies)

3. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce nám služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby atď. V prípade, ak sa osobné údaje v zmysle účelu ich spracúvania zverejňujú, tak príjemcami sú všetky osoby, ktoré  navštívili našu webovú stránku, sociálne siete a pod. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

4. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Vaše osobné údaje sa neprenášajú v rámci týchto účelov do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií.

5. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa spracúvajú. Doba spracúvania osobných údajov pre jednotlivé účely je uvedená v tabuľke v časti 2 – Účel a právny základ spracúvania osobných údajov (v prípade cookies v tabuľke v časti 8 – Cookies). Doba uchovávania osobných údajov začne plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli osobné údaje získané. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR.

6. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov
Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;       
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;  
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek (!).

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania súhlasu na kontaktné údaje uvedené v bode 1. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

7. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre možnosť zaslania newslettra alebo plnenie darovacej zmluvy, tak v prípade ich neposkytnutia, nebude možné newsletter zaslať, prípadne uzatvoriť darovaciu zmluvu.

8. Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú vo všeobecnosti užitočné okrem iného:

 • k náležitej funkčnosti webovej stránky (napr. aby bolo možné dokončiť vyplnenie formuláru),
 • k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,
 • zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

 • krátkodobé (tzv. session cookies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,
 • dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

Cookies je zároveň možné deliť na:

 • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky (tzv. essential alebo nevyhnutné), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť cookies, ktoré sa používajú na zapamätanie údajov vo formulároch, či cookies, ktoré pomáhajú web stránke sa správne a rýchlo načítať a
 • tie, ktoré nie sú nevyhnutné (tzv. non-essential alebo analytické a marketingové), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické a sledujú činnosť návštevníka na stránke alebo reklamné, t.j zbierajú údaje pre vhodné prispôsobenie reklám, a pod.

Na našej stránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webovú stránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies však nebude už možné využívať niektoré funkcie.

Aby sme boli konkrétnejší na našej webovej stránke spracúvame nasledovné cookies:

Štatistické cookies

TypTypPopis cookie
  _ga              2 rokyTento cookie Google Analytics sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej žiadosti o stránku na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre prehľady analýzy stránok.  
  _gat          1 minútaTento cookie Google Analytics sa používa na zníženie rýchlosti žiadostí – obmedzuje zhromažďovanie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.  
  _gid    1 deň  Tento cookie Google Analytics registruje jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.  

  Reklamné cookies  

TypDoba spracúvaniaPopis cookie
_fbp 3 mesiace    Tento cookie Facebooku je používaný Facebookom na poskytovanie série reklamných produktov, napríklad ponúkania cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán.  
fr      3 mesiace    Tento cookie Facebooku je používaný Facebookom na poskytovanie série reklamných produktov, napríklad ponúkania cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán.  
  r/collect        Do zatvorenia prehliadača    Tento súbor cookie sa používa na odosielanie údajov do služby Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi.  
  tr        Do zatvorenia prehliadača    Tento cookie Facebooku je používaný Facebookom na poskytovanie série reklamných produktov, napríklad ponúkania cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán.  

9. Google Analytics

Ako vyplýva z vyššie uvedeného využívame aj cookies Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Ireland Limited, spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (v texte len „Google“). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie našej webovej stránky. V tomto prípade sa informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webovej stránky.

Vo všeobecnosti možno dobu uloženia súborov cookies prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača, v ktorom môžete cielene pre našu webovú stránku, alebo aj pre všetky webové stránky používanie cookies zakázať. Pri cookies spoločnosti Google môžete ich získavanie zakázať tiež prostredníctvom doplnkov dostupných na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, ktoré si musíte stiahnuť a nainštalovať do Vášho internetového prehliadača.

10. Facebook

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (ďalej len „Facebook“), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku umiestneného na webovej stránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Počas Vašej návštevy na našej webovej stránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na našu webovú stránku. Ak ste popritom prihlásení na svojom konte na Facebooku a kliknete na logo Facebook na webovej stránke, umožníte tak prepojenie so svojím profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webovej stránky priradiť Vášmu používateľskému kontu. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov: https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas, nakoľko sa považujú za tzv. non-essential. Ak si neželáte, aby Facebook priraďoval návštevu našich webových stránok k Vášmu používateľskému kontu na Facebooku, odhláste sa prosím z Vášho používateľského účtu na Facebooku.

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene