Štatút Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2022 – 2024

Článok I. 

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet je špecializovaný filmový festival organizovaný n.o. Človek v ohrození, so sídlom Baštová 343/5, 811 03 Bratislava (www.clovekvohrozeni.sk). Cieľom festivalu je prispievať k rozvoju a propagácii dokumentárneho filmu a vzdelávať prostredníctvom tohto nástroja spoločnosť k otvorenej a kritickej diskusii. 

Článok II. 

Festival sa koná na začiatku októbra v Bratislave a online na celom Slovensku. V rámci celoročného projektu festivalu, Jeden svet v komunitách, sa v rôznych termínoch počas uvedených rokov uskutočnia premietania na ďalších miestach Slovenska.  

Článok III. 

Súťažný program festivalu tvorí Medzinárodná súťaž dokumentárnych filmov Slovensko a Česko za ľudské práva, ktorá pozostáva z 5 majoritne slovenských a 5 majoritne českých filmov. Programová rada môže rozhodnúť o navýšení počtu súťažných filmov ako aj o zmene parity slovenských a českých filmov. Do súťažného programu festivalu môžu byť zaradené len diela nad 60 minút vyrobené po 1. januári 2021.

Zámerom súťažnej sekcie je každoročne upozorňovať na to najlepšie v našom regióne a vytvárať diskusiu o kvalite, prienikoch a rozdieloch domácej a susedskej tvorby. 

Nesúťažný program festivalu tvoria projekcie filmov rozdelených do týchto sekcií: Život je krásny, Ovenčené vavrínmi, Cesta okolo sveta, Fokus, Jeden svet v krátkosti a  My Street Films.

Od roku 2023 sa po prvýkrát uskutoční súťaž v rámci industry programu festivalu, s názvom Dni zmeny. V rámci tohto programu majú profesionálni filmári možnosť vytvoriť svoju vlastnú impact kampaň, teda kampaň so spoločenským dopadom. Na záver tohto trojdňového workshopu prebehne pitching kampaní, z ktorých porota vyberie ten najlepší.

 Článok IV.

Formáty filmov prijímaných do programu festivalu budú upresnené po tom, čo je film oficiálne pozvaný. Všetky filmy zaradené do programu festivalu sú premietané v pôvodnom znení a musia byť s anglickými titulkami, čo je povinnosť strany prihlasujúcej film. Titulky pre divákov so sluchovým znevýhodnením a audio-komentár pre nepočujúcich a slabo vidiacich divákov sú vítané.

Článok V. 

Predvýber filmov uskutočňuje programový tím odborníkov. Časové rozvrhnutie programu vrátane poradia premietania filmov stanovuje tiež programový tím. Vlastníci premietacích práv (ďalej len prihlasovatelia) môžu svoje filmy prihlásiť do medzinárodnej súťaže do 1. augusta. Prihlášky do súťaže (prihlasovací formulár) sú dostupné na webovej stránke festivalu. Vyplnením online formulára na webstránke www.jedensvet.sk a nahratím filmu online podľa inštrukcií v prihláške. Prihlasovateľ nesmie odvolať film z programu festivalu po tom, čo jeho uvedenie oficiálne potvrdil. Kópie filmov zaslané do súťaže budú po ukončení podujatia vrátené odosieľateľovi, alebo inému adresátovi podľa inštrukcií prihlasovateľa. Programový tím smie presunúť prihlásený film do inej sekcie. Účastníci budú informovaní o výsledkoch predvýberu do 1. septembra toho istého roku.

Filmy do nesúťažného programu vyberá ten istý programový tím, ale nie prostredníctvom programového formulára. Iné ako slovenské alebo české filmy nad 50 min nakrútené po januári 2020 vyberá programový tím na základe vlastnej iniciatívy a prieskumu medzinárodného audiovizuálneho prostredia.

Článok VII.

Pre prihlasovateľa je záväzné riadiť sa pokynmi týkajúcimi sa kópií vyžiadaných filmov, ktoré mu budú doručené spolu s oznámením o zaradení filmu do programu. Kópie vyžiadaných filmov prihlasovatelia zašlú potom, ako obdržia podrobné inštrukcie o charaktere formátu prihlasovaného filmu od organizačného tímu festivalu. Všetky filmy, ktoré budú zaradené do programu súťažnej sekcie festivalu, budú premietnuté bez nároku na honorár za práva na premietanie prihláseného filmu. 

Článok VIII.

Ku každému vybranému filmu musí festival dostať detailnú dokumentáciu do stanoveného termínu, vrátane: a) riadne vyplnenej prihlášky, b) synopsy filmu (v elektronickej forme), c) fotografie režiséra, CV a filmografie režiséra (v elektronickej forme), d) originálnej dialógovej listiny a jej prekladu do angličtiny (v elektronickej forme). Poskytnutá dokumentácia nebude prihlasovateľovi vrátená. Prihlasovateľ dáva súhlas, že maximálne 3 minúty z filmu môže n.o. Človek v ohrození použiť na propagáciu festivalu Jeden svet 2022, 2023 a 2024 v akomkoľvek médiu. Ukážky z filmov budú uvádzané v priestoroch festivalu, vysielané na televíznych staniciach propagujúcich Jeden svet, na webovej stránke festivalu, počas multimediálnych prezentácií v dobe trvania samotného festivalu, prípadne v rámci programu regionálnych festivalov Jeden svet počas celého roka. Jeden svet si vyhradzuje právo použiť fotografie z filmov na svojich propagačných materiáloch (vo festivalovom katalógu, festivalovom denníku, na letákoch, plagátoch, billboardoch, webovej stránke, v multimediálnych prezentáciách) a poskytnúť ich médiám pre účely informovania o festivale.

Článok IX. 

O pozvaní hostí rozhoduje organizačný tím festivalu, pričom festival uprednostňuje pozvania tvorcov k súťažným filmom. Prihlasovatelia, ktorých film bude zaradený do programu (súťažného i nesúťažného) festivalu získavajú akreditáciu na festival. Pozvaným tvorcom budú náklady na ubytovanie uhradené do výšky, ktorá zodpovedá finančným možnostiam daného ročníka festivalu. Pozvaní hostia budú osobne oslovení prostredníctvom emailu.

Článok X. 

Medzinárodná porota sa skladá z významných predstaviteľov kultúry, filmovej tvorby, teórie, kritiky, z filmových tvorcov a producentov, novinárov, či iných spoločensky významných osobností, pričom jedným z jej členov je víťaz súťažnej sekcie Slovensko a Česko za ľudské práva. Členom medzinárodnej poroty nemôže byť ten, kto sa podieľal na vzniku niektorého z filmov uvádzaného v príslušnej súťaži. Všetci členovia porôt sú zaviazaní mlčanlivosťou. Riaditeľka festivalu, umelecká riaditeľka, koordinátorka alebo ich zástupcovia sa môžu zúčastniť zasadnutí porôt, ale nezúčastňujú sa na hlasovaní. Poroty rozhodujú na základe väčšiny hlasov prítomných a hlasujúcich členov. Porota výsledky oznamujú na slávnostnom záverečnom ceremoniáli festivalu. Porota má právo udeliť neštatutárne ceny, tzv. zvláštne uznania aj ďalším filmovým titulom. Vyplnenie prihlášky a zaslanie/nahratie filmu predpokladá súhlas s týmto štatútom a pravidlami festivalu.

Porota v rámci industry programu Dni zmeny sa skladá z odborníkov a predstaviteľov oblastí ako kultúra, filmová tvorba a distribúcia, tretí sektor, verejná správa, média, či iných oblastí. Členom poroty industry programu nemôže byť ten, kto sa podieľal na vzniku niektorého z filmov, ktorý sa zúčastnil workshopu v rámci industry programu Dni zmeny. Ďalšie pravidlá pre porotu sú rovnaké ako pre medzinárodnú porotu. 

Článok XI. 

Jeden víťazný film festivalu získava Hlavnú cenu, ktorej súčasťou je finančná odmena v hodnote 2000€.

Víťazný projekt workshopu v rámci industry programu Dni zmeny získava ceny po dohode s partnermi tohto programu, ktoré sa na každom ročníku môžu líšiť.

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene